Inkasní služba – obecné informace

Sjednání této doplňkové služby je zcela na dobrovolné vůli klienta a nemá žádný vliv na uzavření, obsah či jakékoliv parametry smlouvy o úvěru. V případě uzavření smlouvy o úvěru se společností, nelze uzavřít smlouvu o této doplňkové službě s jiným poskytovatelem, a to vzhledem k provázanosti nastavených procesů, spotřebitel je tak omezen pouze na nabídku daného poskytovatele.

Uzavření smlouvy o inkasní službě se ve vztahu ke spotřebiteli projeví tím, že se zvýší celkové náklady spotřebitelského úvěru. To znamená, že k výši uvedené měsíční splátky úvěru se přičtou náklady na zřízení a následný výkon inkasní služby. Doplňková služba je hrazena spolu s měsíční splátkou spotřebitelského úvěru.

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru při využití doplňkové inkasní služby:

 • Výše spotřebitelského úvěru - 10 000 Kč
 • Poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy (odečítá se od poskytnutého úvěru, neplatí se předem) - 2 000 Kč
 • Doba splatnosti - 72 měsíců
 • Výše měsíční splátky - 257 Kč/měs
 • Úrok - 23% p.a., pevná sazba
 • RPSN - 38,64% p.a.
 • Měsíční náklady inkasní služby 69 Kč/měs
 • Spotřebitel uhradí poskytovateli za výkon inkasní služby po dobu trvání úvěru částku ve výši celkem 4.968 Kč. V případě, že spotřebitel uhradí všechny splátky úvěru řádně a včas, vrátí mu poskytovatel polovinu jím uhrazených nákladů inkasní služby, v tomto případě částku celkem 2.484 Kč

Jedná se však pouze o reprezentativní příklad, náklady na inkasní službu se mohou úměrně zvyšovat či snižovat v souvislosti s výší poskytnutého úvěru.

Sjednanou cenu za výkon inkasní služby tvoří následující položky:

- jednorázové náklady Poskytovatele na zřízení inkasní služby, zejména vytvoření a otestování API rozhraní mezi bankou Poskytovatele a bankou Spotřebitele, synchronizace datových vět, vytvoření API tokenů a jejich aplikace do API rozhraní,

- náklady Poskytovatele na zajištění inkasování plateb od Spotřebitele, zejména přidělení ID pro jednotlivé příkazy k inkasu, přidělení ID pro jednotlivé příchozí odpovědi na příkaz k inkasu ze strany banky Spotřebitele, párování pokynů mezi příkazem a odpovědí banky, párování příchozích úhrad apod.,

- bankovní poplatky za podání a přijetí příkazu,

- informativní SMS zprávy o řádném uhrazení splátky.

Spotřebitel hradí pouze náklady inkasní služby po dobu trvání spotřebitelského úvěru, to znamená, že v případě, kdy spotřebitel předčasně splatí spotřebitelský úvěr, není povinen uhradit zbylou část inkasní služby.

Cílem inkasní služby je zajištění plnění závazků spotřebitele vůči poskytovateli s minimálním zatížením a eliminací rizik spotřebitele.

Spotřebitel je v případě uzavření smlouvy o inkasní službě povinen udělit souhlas k zřízení inkasa k svému bankovnímu účtu ve lhůtě 10 kalendářních dnů. Doklad o zřízení inkasa je spotřebitel povinen odeslat poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů před termínem první splátky spotřebitelského úvěru elektronickou formou na e-mail uvery@cfigse.com nebo doklady@cfigse.com, nebo doporučeně cestou veřejného přepravce.

Doplňková služba Podpora – obecné informace

Sjednání této doplňkové služby je zcela na dobrovolné vůli klienta a nemá žádný vliv na uzavření, obsah či jakékoliv parametry smlouvy o úvěru. V případě uzavření smlouvy o úvěru se společností, nelze uzavřít smlouvu o této doplňkové službě s jiným poskytovatelem, a to vzhledem k provázanosti nastavených procesů, spotřebitel je tak omezen pouze na nabídku daného poskytovatele.

Uzavření smlouvy o zřízení doplňkové služby Podpora se ve vztahu ke spotřebiteli projeví tím, že se zvýší celkové náklady spotřebitelského úvěru. To znamená, že k výši uvedené měsíční splátky úvěru se přičtou náklady na zřízení a následný výkon doplňkové služby Podpora. Doplňková služba je hrazena spolu s měsíční splátkou spotřebitelského úvěru.

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru při využití doplňkové služby Podpora:

 • Výše spotřebitelského úvěru - 10 000 Kč
 • Poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy (odečítá se od poskytnutého úvěru, neplatí se předem) - 2 000 Kč
 • Doba splatnosti - 72 měsíců
 • Výše měsíční splátky - 257 Kč/měs
 • Úrok - 23% p.a., pevná sazba
 • RPSN - 38,64% p.a.
 • Náklady na doplňkovou službu Podpora – možnost odkladu splátek 29 Kč
 • Náklady na doplňkovou službu Podpora – možnost přerušení splácení 39 Kč
 • Spotřebitel uhradí poskytovateli za doplňkovou službu Podpora po dobu trvání úvěru částku ve výši celkem 4.896 Kč. V případě, že spotřebitel uhradí všechny splátky úvěru řádně a včas, vrátí mu poskytovatel polovinu jím uhrazených nákladů doplňkové částky Podpora, v tomto případě částku celkem 2.448 Kč.

Jedná se však pouze o reprezentativní příklad, náklady na doplňkovou službu Podpora se mohou úměrně zvyšovat či snižovat v souvislosti s výší poskytnutého úvěru.

Cílem doplňkové služby PODPORA je zajištění plnění závazků Spotřebitele vůči Poskytovateli s minimálním zatížením a eliminací rizik pro Spotřebitele v případech nenadálých životních a finančních situací.

V čem tato služba spočívá?

a) Možnost odkladu splátek

    Spotřebiteli je umožněno odložit si splatnost tří měsíčních splátek úvěru ročně, a to vždy o jeden kalendářní měsíc po řádném termínu splatnosti.

    Spotřebitel je tak povinen takto odloženou splátku poskytovateli uhradit nejdéle společně se splátkou následující po splátce odložené.

    Spotřebitel je povinen o odklad splátky požádat poskytovatele písemně, doporučeným dopisem doručeným poskytovateli, telefonicky nebo prostřednictvím zprávy elektronické pošty, a to nejméně 5 dnů před splatností splátky.

    Takto odložená splátka nepodléhá sankcím ze strany poskytovatele a spotřebiteli v souvislosti s úvěrem nevznikají žádné další náklady.

b) Přerušení splácení na dobu až devíti měsíců

    Spotřebitel je oprávněn jednou za dobu čerpání úvěru přerušit splácení úvěru na dobu až devíti měsíců.

    V případě přerušení splácení úvěru se prodlužuje délka splácení úvěru o dobu přerušení.

    Spotřebitel je povinen o přerušení splácení úvěru požádat poskytovatele písemně, doporučeným dopisem doručeným poskytovateli, telefonicky nebo prostřednictvím zprávy elektronické pošty, a to nejméně 5 dnů před splatností splátky.


Spotřebitel hradí pouze náklady doplňkové služby Podpora po dobu trvání spotřebitelského úvěru, to znamená, že v případě, kdy spotřebitel předčasně splatí spotřebitelský úvěr, není povinen uhradit zbylou část doplňkové služby Podpora.