Obecné informace pro spotřebitele


Společnost CFIG SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěrů tímto zpřístupňuje na svých internetových stránkách informace v souladu s §92 ZÚS

a) Kontaktní údaje – naleznete zde

b) Informace týkající se oprávnění k činnosti můžete nalézt zde https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

c) Informace týkající se vyřizování stížností a reklamací naleznete zde

d) Informace týkající se možností řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra

Finanční arbitr

Pro případy vymezené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, tj. zejména spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru či provedení směnárenského obchodu, je tímto orgánem Finanční arbitr. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje:

Finanční arbitr
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
Mail: arbitr@finarbitr.cz

e) Informace týkající se orgánu dohledu

Česká národní banka

V záležitostech, které se týkají dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku může klient své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat České národní bance, která dohlíží na dodržování výše uvedených povinností.

Poštovní ústředí ČNB

ČNB
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: 224 411 111
Fax: 224 412 404

IČO: 48136450

Zelená linka
800 160 170

Adresa podatelny ČNB

Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Úřední hodiny podatelny
Po - Čt: 8:00 - 16:15 hod
Pá: 8:00 - 15:00 hod

Formuláře pro komunikaci s ČNB


f) Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů naleznete Spotřebitelský úvěr

g) Společnost CFIG SE během své činnosti neposkytuje radu podle § 85 ZÚS

h) Informace týkající účelovosti poskytováných spotřebitelských úvěrů – spotřebitelské úvěry jsou bezúčelové

i) Informace týkající se podmínek zajištění spotřebitelských úvěrů naleznete zde – Úvěr se zajištěním

j) Informace týkající se možné doby trvání spotřebitelských úvěrů naleznete zde – Spotřebitelský úvěr a Reprezentativní příklad

k) Úvěry poskytované společností CFIG jsou u spotřebitelských úvěrů dostupné již od 19% p.a. do 29% p.a. a úvěry se zajištěním již od 9% p.a. do 19% p.a. Konkrétní úroková sazba je zvolena vždy s ohledem na konkrétní případ spotřebitele. Úrokové sazby jsou pevné po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru

l) Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány pouze v českých korunách

m) Reprezentativní příklady můžete nalézt ZDE

n) Veškeré náklady, které musí spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit jsou promítnuty do sazby RPSN. Jedná se o úrok a poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy, jak je také patrné z reprezentativního příkladu

    Další náklady spotřebitelského úvěru vznikají za předpokladu, kdy je uzavřena doplňková Inkasní služba nebo doplňková služba Podpora

o) Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány na dobu od 12 do 120 měsíců vždy s měsíční frekvenci splácení.Konkrétní doba splatnosti je zvolena vždy s ohledem na konkrétní případ spotřebitele.

p) Forma splácení spotřebitelských úvěrů je anuitní, kdy je splátkami hrazen úrok a současně i jistina

q) Spotřebitelský úvěr lze předčasně splatit kdykoli v průběhu trvání smlouvy, bez uvedení důvodu a jakýchkoli sankcí

r) Informace týkající se ocenění předmětu zajištění najdete zde - Úvěr se zajištěním

s) Společně se spotřebitelským úvěrem lze sjednat doplňkové služby pro inkasní splácení a doplňkovou službu PODPORA. Obě služby jsou nepovinné a jejich uzavření není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru

t) Nedodržení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru může pro spotřebitele závažné důsledky, zejména naúčtování níže uvedených sankcí a v konečném důsledku rovněž zesplatnění úvěru.

    1) Poskytovatel má v případě prodlení spotřebitele se splácením právo na náhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených, dle smlouvy to představuje částku 300 Kč za zaslání první písemné upomínky a 500 Kč za zaslání druhé písemné upomínky.
    2) Poskytovatel má rovněž právo na úroky z prodlení v zákonné výši 9% ročně z dlužné částky.
    3) Spotřebitel je dále povinen zaplatit smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky denně, nejvýše však 50% z dosud nesplacené výše jistiny, maximálně však 200 000 Kč.

V případě spotřebitelského úvěru na bydlení může rovněž dojít k realizaci výkonu zástavního práva poskytovatele, a to níže uvedeným způsobem.

Pokud dojde, i přes upomínkové řízení a řešení a spotřebitelova prodlení se splatností spotřebitelského úvěru k zesplatnění spotřebitelského úvěru, zasílá poskytovatel současně s oznámením o zesplatnění spotřebitelského úvěru spotřebiteli oznámení započetí realizace zástavního práva k zajišťované nemovitosti v souladu s § 123 ZÚS. V takovém případě ponechává spotřebiteli 6 měsíční lhůtu k řešení vzniklého stavu, kdy spotřebitelovi není jakkoliv bráněno například v prodeji předmětné nemovitosti za účelem úhrady vzniklého dluhu. Poskytovatel v takovém případě poskytuje společnosti veškerou potřebnou součinnost, zejména zajistí pro spotřebitele vystavení vyčíslení pohledávky, příslibu kvitance a dalších podkladů, které spotřebitel bude potřebovat.

Bylo-li započetí výkonu zástavního práva zapsáno do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav až poté, co zástavní věřitel započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníku oznámil, běží doba 6 měsíců až ode dne zápisu do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav.


u) Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti
 - Zjišťování úvěruschopnosti probíhá ve dvou fázích. V první fázi se jedná o posouzení základních a veřejně dostupných informací o klientovi. Konkrétně to jsou výpisy z centrální evidence exekucí, insolvenčního rejstříku a z nebankovni-registr.cz. Pokud klient vlastní nemovitost, je součástí prvotního návrhu i foto nemovitosti, náhled do katastru a list vlastnictví. Tyto informace slouží k vytvoření předběžného obrazu úvěrové historie klienta, včetně zjištění případných závazků váznoucích na nemovitosti. Informace jsou získávány během prvotního kontaktu operátora s klientem společně se základními informacemi o klientovi (věk, bydliště, příjem atp.) a na jejich základě je klientovi nabídnut produkt.

 - Po stanovení optimálního produktu dále klient dodává v druhé fázi osobní dokumenty, na základě kterých jsou ověřeny informace, které byly klientem během prvního kontaktu uvedeny. Jedná se o kopie občanského průkazu, výpisu z účtu (nesmí být starší 2 měsíců) a výplatní pásky (nesmí být starší 2 měsíců). Dále klient dokládá potvrzení o zaslání verifikační platby pro ověření jeho identity a oprávnění nakládat s bankovním účtem spolu s nastaveným souhlasem s inkasem pro řádné splácení úvěru.

v) Proces spojený s problémovým splácením úvěru. V případě, že není do 20. dne v měsíci splatnosti splátky splátka uhrazena, je klientovi vystavena první upomínka, která je zpoplatněna částkou 300 Kč. Upomínka je klientovi zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS, klient je rovněž opakovaně telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže nedojde k úhradě splátky ani do 5. dne následujícího měsíce po splatnosti splátky, je klientovi vystavena 2. upomínka, která je zpoplatněna částkou 500 Kč. Upomínka je opět zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS. Klient je i nadále v pravidelných intervalech telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže klient zůstane v prodlení i nadále či zůstává nekontaktní a není možné se s ním dohodnout na dalším individuálním postupu, dochází 21. dne následujícího měsíce po prodlení splátky k zesplatnění úvěru a předání celého případu advokátní kanceláří.

Výše popsaný proces je aplikován především v případech, kdy se není možné s klientem spojit, zjistit jeho situaci a možnosti a dohodnout se na dalším postupu. Platí, že pokud je to alespoň trochu možné a klient chce svou situaci řešit, tak se pracovníci společnosti snaží najít takové východisko, které klienta neuvrhne do problémů. Pro obě strany je podstatně výhodnější, pokud se takovým situacím předchází a klient kontaktuje společnost ještě před vystavením 1. upomínky.