Obecné informace pro spotřebitele


Společnost CFIG SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěrů tímto zpřístupňuje na svých internetových stránkách informace v souladu s §92 ZÚS

a) Kontaktní údaje – naleznete zde

b) Informace týkající se oprávnění k činnosti můžete nalézt zde https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

c) Informace týkající se vyřizování stížností a reklamací naleznete zde

d) Informace týkající se možností řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra

Finanční arbitr

Pro případy vymezené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, tj. zejména spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru či provedení směnárenského obchodu, je tímto orgánem Finanční arbitr. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje:

Finanční arbitr
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
Mail: arbitr@finarbitr.cz

e) Informace týkající se orgánu dohledu

Česká národní banka

V záležitostech, které se týkají dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku může klient své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat České národní bance, která dohlíží na dodržování výše uvedených povinností.

Kontaktní údaje:

ČNB
Samostatný odbor ochrany spotřebitele
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: +420 224 414 359
Fax: +420 224 412 261
E-mail: spotrebitel@cnb.cz

f) Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů naleznete Spotřebitelský úvěr

g) Společnost CFIG SE během své činnosti neposkytuje radu podle § 85 ZÚS

h) Informace týkající účelovosti poskytováných spotřebitelských úvěrů – spotřebitelské úvěry jsou bezúčelové

i) Informace týkající se podmínek zajištění spotřebitelských úvěrů naleznete zde – Úvěr se zajištěním

j) Informace týkající se možné doby trvání spotřebitelských úvěrů naleznete zde – Spotřebitelský úvěr a Reprezentativní příklad

k) Úvěry poskytované společností CFIG jsou u spotřebitelských úvěrů dostupné již od 19% p.a. do 29% p.a. a úvěry se zajištěním již od 9% p.a. do 19% p.a. Konkrétní úroková sazba je zvolena vždy s ohledem na konkrétní případ spotřebitele. Úrokové sazby jsou pevné po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru

l) Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány pouze v českých korunách

m) Reprezentativní příklady můžete nalézt zde - Spotřebitelský úvěr, Podnikatelský úvěr, Firemní úvěr, Úvěr se zajištěním, Mikroúvěr a Reprezentativní příklad

n) Veškeré náklady, které musí spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit (ať už přímo či skrytě) jsou vždy uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a všech potřebných přílohách smlouvy. Dále je zohledněn i v sazbě RPSN.

o) Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány na dobu od 12 do 120 měsíců vždy s měsíční frekvenci splácení.Konkrétní doba splatnosti je zvolena vždy s ohledem na konkrétní případ spotřebitele.

p) Forma splácení spotřebitelských úvěrů je anuitní, kdy je splátkami hrazen úrok a současně i jistina

q) Spotřebitelský úvěr lze předčasně splatit kdykoli v průběhu trvání smlouvy, bez uvedení důvodu a jakýchkoli sankcí

r) Informace týkající se ocenění předmětu zajištění najdete zde - Úvěr se zajištěním

s) Společně se spotřebitelským úvěrem lze sjednat doplňkové služby pro inkasní splácení a doplňkovou službu PODPORA. Obě služby jsou nepovinné a jejich uzavření není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru

t) Nedodržení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru může pro spotřebitele závažné důsledky jako naúčtování sankcí a v konečném důsledku také zesplatnění úvěru